جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی مورخ 1403/2/18

در مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی با حضور تعدادی از اعضای محترم جهت ارائه گزارش هیأت مدیره در خصوص پیگیری مسائل انجمن و همفکری و هم اندیشی جهت طرح پیشنهادهای سازنده اعضاء برای پیشرفت حل مشکلات تولید تشکیل و ضمن بررسی مسائل جاری، موضوعاتی برای پیگیری هدف گذاری و بر آنها تأکید گردید .

اطلاعات ورود