برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن با جناب آقای مهندس فاخری

برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن با جناب آقای مهندس فاخری عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر پرند و مسول نظارت بر پروژه های در حال احداث در مورخ 1402/10/19 در خصوص تعامل و همکاری انجمن با شرکت عمران شهر پرند در جهت نظارت دقیق تر بر استفاده از یونولیت های سقفی استاندارد در پروژه های شهر پرند

اطلاعات ورود