جلسه هیات مدیره انجمن

جلسه هیات مدیره انجمن با حضور دیگر اعضای محترم انجمن در مورخ 1402/9/21 برگزار و ضمن بررسی گزارش سه ماهه عملکرد هیأت مدیره و پیگیری های انجام شده، ضمن قدر دانی اعضاء از هیأت مدیره انجمن بر تداوم پیگیری ها خصوصاً از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تا حصول نتیجه مطلوب تأکید نمودند

اطلاعات ورود