برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی

برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی در مورخ 1402/5/24 با حضور کارشناس محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در محل پژوهشگاه نیرو و انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و بازرس انجمن صنفی

۱- آقای امیر لطفی به سمت رئیس هیأت مدیره

۲- آقای عباس تقی پور به سمت نایب رئیس

۳- آقای بهرام وکیلی هریس به سمت خزانه دار و آقای علی همتی به سمت بازرس انجمن انتخاب گردیدند


ضمنأ آقایان احسان لطفی و مزدک پناهی بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و آقای محمدرضا خاتمی به سمت عضو علی البدل بازرس انتخاب گردیدند

اطلاعات ورود