شرکت انجمن صنفی پلاستوفوم استان تهران در نمایشگاه سازمان نظام مهندسی استان تهران

شرکت انجمن صنفی پلاستوفوم استان تهران در نمایشگاه سازمان نظام مهندسی استان تهران به مناسبت هفته بسیج از مورخ 1400/8/29 لغایت 1400/9/3 در محل ساختمان مرکزی سازمان

اطلاعات ورود